เมื่อปี พ.ศ. 2556 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทําฐานข้อมูลในแบบจําลองด้านการขนส่งและจราจร สําหรับการวางแผนและเสนอแนะนโยบายด้านการขนส่งและจราจรของประเทศ โดยดําเนินการสํารวจปริมาณการขนส่งสินค้า จํานวน 180 สินค้า ปัจจุบันจึงมีความเหมาะสมในการสํารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศให้เป็นปัจจุบัน และสําหรับให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาโครงการสามารถใช้ฐานข้อมูล ระบบขนส่งและจราจรที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกันทั่วประเทศในการวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ลดความซ้ำซ้อน ส่งผลให้การดําเนินโครงการลงทุนของภาครัฐมีประสิทธิภาพ

ความก้าวหน้าโครงการ

งานส่วนที่ 1 : การศึกษา รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 10% ( แผนงาน 10%)
งานส่วนที่ 2: การสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการการเดินทาง และปรับปรุงการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศที่เหมาะสม 19.20% (แผนงาน 55%)
งานส่วนที่ 3: การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร 5.30% (แผนงาน 28%)
งานส่วนที่ 4: การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และการฝึกอบรมทางวิชาการ 1 % (แผนงาน 7%)

ติดต่อโครงการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-117-1721

Email : webmaster@tdsotp.com

ชื่อ - นามสกุล : *
อีเมล์ : *
ข้อความ : *