• ฐานข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรรมการเดินทางของประชากรในพื้นที่นำร่องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจร เรื่องปริมาณและต้นทุนสินค้า 180 สินค้า ที่เป็นปัจจุบัน