การศึกษาสํารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ทางที่ปรึกษาได้วางกรอบแนวทางและแผนการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับขอบเขตของการดำเนินงานและระยะเวลา โดยสามารถสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งได้ทำการแบ่งกรอบแนวทางการดำเนินการศึกษาตามลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงดังรูป

tdsframework