หลักสูตร Introduction to Transport Modelingโครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านขนส่ง (eBUM และ NAM) รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

015โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ มีกำหนดการจัดสัมมนาในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Watergate Ballroom C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา โดยมีนางสาวลักษวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจรเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ในการดำเนินงานดังนี้

003โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ได้ดำเนินการหารือรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาแบบจำลองจากอาจารย์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อาคาร สนข. ได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร โดยมีคณะอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยทั้งหมด 6 ท่าน เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

001โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ มีกำหนดการจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง นพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร และในการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร มาเป็นประธานในการเปิดการประชุม

001โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ได้เข้าหารือรับฟังความคิดเห็นสำหรับใช้ประกอบการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) และแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (NAM) เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการวางแผนระบบขนส่งของประเทศและการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยได้ประชุมหารือร่วมกับ 5 หน่วยงาน

announceจากการร่วมตอบแบบสอบถาม "แบบสำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน" ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในโครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)