seminar1โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30 - 13.30 น.

midblockcountเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่าน คณะทำงานโครงการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณจราจรบนช่วงถนน (Midblock Count) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยการสำรวจปริมาณจราจรในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจพร้อมกันทั้งหมด 9 จุด ตั้งแต่เวลา 06:00-19:00 น และได้ใช้วิธีการสำรวจ 2 แบบ คือ ใช้เจ้าหน้าที่นับปริมาณรถ และใช้กล้องวีดีโอบันทึกปริมาณรถ

1เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลา 08:00 – 14:00 น. ที่ผ่านมา ทางคณะทำงานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือน (Household Travel Survey : HTS) ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยการลงสำรวจข้อมูลครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

001ทีมงานของกลุ่มที่ปรึกษาได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน (HouseHold Travel Survey : HIS) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งทางทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจในเขต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 -11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา และได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี