ทีมงานของกลุ่มที่ปรึกษาได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน (HouseHold Travel Survey : HTS) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งทางทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจในเขต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 -11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา และได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

001

002