เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลา 08:00 – 14:00 น. ที่ผ่านมา ทางคณะทำงานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือน (Household Travel Survey : HTS) ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยการลงสำรวจข้อมูลครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน ในพื้นที่เขตดุสิต กทม.

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน ในพื้นที่เขตดุสิต กทม.

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน ในพื้นที่เขตดุสิต กทม.

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน ในพื้นที่เขตดุสิต กทม.

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน ในพื้นที่เขตดุสิต กทม.

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน ในพื้นที่เขตดุสิต กทม.

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน ในพื้นที่เขตดุสิต กทม.

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน ในพื้นที่เขตดุสิต กทม.