เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่าน คณะทำงานโครงการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณจราจรบนช่วงถนน (Midblock Count) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยการสำรวจปริมาณจราจรในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจพร้อมกันทั้งหมด 9 จุด ตั้งแต่เวลา 06:00-19:00 น และได้ใช้วิธีการสำรวจ 2 แบบ คือ ใช้เจ้าหน้าที่นับปริมาณรถ และใช้กล้องวีดีโอบันทึกปริมาณรถ ซึ่งมีตำแหน่งจุดสำรวจแสดงดังภาพ

thumbnail

thumbnail

thumbnail

thumbnail

thumbnail