โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เวลา 08.30 - 13.30 น. ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ทองคำคูน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานในพิธีโดยมีนางสาวลักษวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจรเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ในการดำเนินงานดังนี้

  1. เพื่อแนะนำและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาโครงการ รวมทั้งเหตุผล ความจำเป็นของการศึกษาโครงการ ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนของการศึกษาที่สำคัญแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษาโครงการ
  2. เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา และวางแผนการศึกษาโครงการ รวมทั้งประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและข้อมูลการสำรวจเบื้องต้น รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร รวมถึงประเด็นที่ต้องระมัดระวังหรือให้ความสำคัญในการศึกษา และแนวทางจัดการปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น

โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 150 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการกำกับการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษา รวมทั้งสื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจ

1

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดให้มีช่วงเสวนา เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานกับพฤติรกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป” โดย ดำเนินรายการโดย ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานดังนี้

  1. นายวิชัย กิตติพิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนวิศวกรรม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
  2. นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและประสานการขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
  3. นายบูรณินทร์ ลัภนะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคอนโด บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

2

ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ได้มีสื่อมวลชนให้ความสนใจในการข่าวสารของโครงการ โดยมีข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้