จากการร่วมตอบแบบสอบถาม "แบบสำรวจข้อมูลการเดินทางในครัวเรือน" ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในโครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ขณะนี้ ได้มีผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ได้รับรางวัล iPad 32 GB คือ คุณชาลิสา เบอร์โทรศัพท์ 084-8853xxx

chalisa