โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ มีกำหนดการจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง นพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร และในการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร มาเป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมีลำดับการจัดงาน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) การนำเสนอภาพรวมโครงการฯ 2) การตอบประเด็นซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้มีการจัดบอร์ดนิทรรศการโครงการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ และเอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ของโครงการฯ พร้อมด้วยการนำเสนอภาพรวมของโครงการ รวมทั้งเหตุผล ความจำเป็นของการศึกษาโครงการ ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนของการศึกษาที่สำคัญแก่กลุ่มเป้าหมายของการจัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลโครงการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่มีความสำคัญ

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 36 คน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการกำกับการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษา รวมทั้งสื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจ

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001