โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ได้เข้าหารือรับฟังความคิดเห็นสำหรับใช้ประกอบการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) และแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (NAM) เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการวางแผนระบบขนส่งของประเทศและการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยได้ประชุมหารือร่วมกับ 5 หน่วยงาน ดังนี้

  1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 8 พฤศจิกายน 2560
  2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 15 พฤศจิกายน 2560
  3. กรมทางหลวง (ทล.) 24 พฤศจิกายน 2560
  4. กรมขนส่งทางบก (ขบ.) 24 พฤศจิกายน 2560
  5. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 29 พฤศจิกายน 2560

001 001

001

001