โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ได้ดำเนินการหารือรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาแบบจำลองจากอาจารย์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อาคาร สนข. ได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร โดยมีคณะอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยทั้งหมด 6 ท่าน เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

  1. รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. รศ.ดร.เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ
  4. ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  5. ดร.สุทธิพงษ์ มีใย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  6. ดร.ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

001

001

001

001