โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ มีกำหนดการจัดสัมมนาในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Watergate Ballroom C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา โดยมีนางสาวลักษวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจรเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ในการดำเนินงานดังนี้

  1. เพื่อนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาของแบบจำลองทั้งในส่วนของ eBUM และ NAM พร้อมทั้งในส่วนของการศึกษา Activities Based
  2. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งเน้นในการทบทวนและตรวจสอบตัวแบบจำลอง รวมถึงการศึกษา Activities Based เพื่อจะได้ระดมความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการกำกับการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษา รวมทั้งสื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจ

001

001

001

001

001

001

001

001

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีการนำเสนอภาพรวมโครงการ ในหัวข้อเรื่อง “ผลการสำรวจข้อมูลการเดินทางและการพัฒนาแบบจำลองระดับกรุงเทพและปริมณฑล”หัวข้อเรื่อง “ผลการสำรวจสินค้าและการขนส่ง และการพัฒนาแบบจำลองระดับประเทศ”และหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบ MIS, GIS” ซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาโครงการ และผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

009

009

009

009

009

009

009

ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ได้มีสื่อมวลชนให้ความสนใจในการข่าวสารของโครงการ โดยมีข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้