โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านขนส่ง (eBUM และ NAM) รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้รับเกียรติจาก นางสาวลักษวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร มาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีนายเรืองเดช มังกรเดชสกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตร Introduction to Transport Modeling

จัดอบรมในวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Room C ชั้น 7 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรศักดิ์ ทวีศิลป์ และ ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ เป็นวิทยากร

หลักสูตร Introduction to Transport Modeling

หลักสูตร Introduction to Transport Modeling

หลักสูตร Introduction to Transport Modeling

หลักสูตร Introduction to Transport Modeling

หลักสูตร Introduction to Transport Modeling

หลักสูตร Introduction to Transport Modeling

หลักสูตร Introduction to Transport Modeling

หลักสูตร Introduction to Transport Modeling

2. หลักสูตร Model Practice

จัดอบรมในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้อง Ayudhaya ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรดล ศิริธร และ คุณบุญช่วย ทองคำ เป็นวิทยากร

หลักสูตร Model Practice

หลักสูตร Model Practice

หลักสูตร Model Practice

หลักสูตร Model Practice

หลักสูตร Model Practice

หลักสูตร Model Practice