tdsโครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey : TDS) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทาง ด้วยการสัมภาษณ์ตามบ้าน (HTS) เพื่อปรับเทียบแบบจำลองทางการขนส่งและจราจรให้ทันสมัย สอดคล้องต่อพฤติกรรม และลักษณะการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการแก้ปัญหาด้านขนส่งและจราจร ข้อมูลที่ทำการสำรวจมานั้นจะถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจร