การศึกษาข้อมูล National Travel Survey (NTS) ประเทศอังกฤษ เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1965 โดยกระทรวงคมนาคม (The Ministry of Transport) ได้มอบหมายให้ NTS ทำการสำรวจแนวโน้มพฤติกรรมการเดินทาง ซึ่งได้ทำการสำรวจข้อมูลทุก 3-7 ปี จนถึงช่วงปี ค.ศ. 1988 NTS ได้เริ่มทำการเก็บข้อมูลทุกๆ 1 ปี ต่อมาในปี ค.ศ. 2002 DFT (Department for Transport) ได้จัดตั้งหน่วยงาน NetCen เพื่อเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลการสำรวจและพัฒนาข้อมูลจาก NTS โดยเฉพาะ ในการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จะเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตามเขตของรหัสไปรษณีย์ภายในประเทศ

NTS ทำการสำรวจโดยใช้คนสัมภาษณ์ (Personal Interviews) และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Pick-up Call) ซึ่งใช้ระบบ Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) คือ ซอฟแวร์ที่เป็นตัวช่วยในการกรอกข้อมูลแบบสอบถามและการสำรวจ โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ NTS ใช้วิธีการให้ผู้ตอบแบบสอบถามโทรกลับมายังศูนย์ NTS เพื่อตอบคำถามโดยใช้ระบบ CAPI ช่วยบันทึกจัดเก็บข้อมูล ซึ่งในการเก็บข้อมูลของ NTS ได้ทำการสำรวจข้อมูลการเดินทางทั้งสัปดาห์ (7 วัน) ผลที่ได้จะสามารถนำมาใช้ได้ทันทีหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลง นอกจากนี้ยังมีการให้คูปองแทนเงินสดกับผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ซึ่งส่งผลให้ได้รับการตอบกลับถึงเกือบ 50%


วิธีการสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

โดยวิธีการใช้คนสัมภาษณ์ผู้สำรวจจะนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบ CAPI ไปให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลการเดินทางทั้ง 7 วัน โดยผู้สำรวจจะทำการสอบถามข้อมูลในการเดินทางวันแรก หลังจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามต้องกรอกข้อมูลในอุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบ CAPI จนครบ 7 วันตามกำหนด

วิธีการสำรวจทางโทรศัพท์

ผู้สำรวจจะทำการลงพื้นที่ไปยังบ้านผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่ออธิบายแบบสอบถามและการวิธีการบันทึกข้อมูลการเดินทางทั้ง 7 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องทำการโทรศัพท์กลับไปยังศูนย์ NTS เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลตามที่กรอกในแบบสอบถาม โดย NTS จะใช้ระบบ CAPI เข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลในช่วงระหว่างกลางสัปดาห์ที่ทำการบันทึกข้อมูล จากนั้นผู้สัมภาษณ์จะทำการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามโดยการโทรศัพท์หรือลงพื้นที่เข้าไปดูข้อมูลกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลในแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ส่วนที่ 1: ข้อมูลการเดินทาง ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เวลาที่ออกเดินทาง เวลาที่ถึงจุดหมาย สถานที่ต้นทาง สถานที่ปลายทาง เป็นต้น
• ส่วนที่ 2: รายละเอียดในการเดินทาง ได้แก่ ประเภทยานพาหนะที่ใช้เดินทาง ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง จำนวนคนเดินทาง สถานะในการเดินทาง (ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร) ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน ราคาตั๋ว จำนวนครั้งที่ใช้ยานพาหนะส่วนตัว ค่าโดยสารแท็กซี่ เป็นต้น

ตัวอย่างแบบสอบถามของข้อมูลการเดินทางของประเทศอังกฤษ

tdsengland

 

ที่มา : National Travel Survey 2012 Technical Report (The Department for Transport in England)