กรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา (U.S Department of Transport, DOT) จัดทำการสำรวจการเดินทางแห่งชาติ (National Household Travel Survey: NHTS) ซึ่งมีการสำรวจรวบรวมข้อมูลเป็นระยะทุก 5-8 ปี ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง ระยะทางการเดินทาง และวัตถุประสงค์การเดินทาง เป็นต้น

โดย NHTS ได้สำรวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ซึ่งใช้ระบบ Computer-Assisted Telephone Interviewing (CATI) เป็นตัวช่วยในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล และการสำรวจข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกบันทึกข้อมูลการเดินทางทั้งสัปดาห์ (7 วัน) ซึ่งการสำรวจทางโทรศัพท์จะทำการสุ่มโทรออกตามหมายเลข โดยไม่รวมหมายเลขของธุรกิจโรงแรมและบ้านพักของหน่วยงานต่างๆ เช่น ค่ายทหาร บ้านพักพยาบาล เรือนจำ เป็นต้น โดยเงื่อนไขในการสุ่มต้องมีสมาชิกในครัวเรือนน้อยกว่า 10 คน ซึ่งข้อมูลในแบบสอบถาม (Summary of Travel Trends 2009 National Household Travel Survey) (U.S.Department of Transportation) ประกอบไปด้วย
• ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครัวเรือน เช่น เจ้าของบ้านหรือผู้อาศัย
• ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน
• ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะในครัวเรือน เช่น จำนวนยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
• ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทางจากต้นทาง-ปลายทาง จำนวนเที่ยวการเดินทาง
• ข้อมูลลักษณะทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
• ข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับระบบขนส่ง
• ข้อมูลการซื้อของผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและจำนวนการส่งมอบของที่สั่งซื้อ
• จำนวนการใช้รูปแบบการเดินทาง เช่น เดิน ขี่จักรยาน หรือ จักรยานยนต์ ในช่วงหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน เป็นต้น

 

ตัวอย่างแบบสอบถามของข้อมูลการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา

example tdsusa

ที่มา : www.NationalHouseholdSurvey.com