กระทรวงคมนาคม ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรูปแบบการเดินทางดังนี้
• ในช่วงปี ค.ศ.1989-1990 ทำการสำรวจรวบรวมข้อมูลโดยกระทรวงคมนาคม
• ในช่วงปี ค.ศ.1997-1998 ทำการสำรวจรวบรวมข้อมูลโดยกรมการขนส่งทางบก
• ในช่วงปี ค.ศ.2003 ต่อเนื่องถึงปี ค.ศ.2009 ทำการสำรวจรวบรวมข้อมูลโดยกระทรวงคมนาคม ในปี ค.ศ.2009 ทำการศึกษาโดยใช้จำนวนตัวอย่าง 4,500 ครัวเรือน ซึ่งการสำรวจข้อมูลการเดินทางในประเทศนิวซีแลนด์สำรวจได้ใช้คนสัมภาษณ์ (Personal Interview) โดยก่อนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจะมีเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งไปยังบ้านในพื้นที่ที่สำรวจ เพื่อแจ้งให้ทราบก่อนลงพื้นที่สำรวจ ในการสำรวจข้อมูลแบบสอบถามจะถามผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนนั้นๆ โดยทำการสำรวจข้อมูลการเดินทาง 2 วัน ข้อมูลในแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครัวเรือน เช่น เจ้าของบ้านหรือผู้อาศัย
• ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน
• ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะในครัวเรือน เช่น จำนวนยานพาหนะประเภทยานพาหนะ
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
• ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทางจากต้นทาง-ปลายทาง

example tdsnewzealand

- ตัวอย่างแบบสอบถามของข้อมูลการเดินทางของประเทศนิวซีแลนด์ -

ที่มา : Traffic Research Report New Zealand Household Travel Survey