แบบจำลองระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (extended Bangkok Urban Model: eBUM) เป็นแบบจำลองกลยุทธ์ (Strategic Model) ที่ สนข. พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบจำลองฐาน (Base Model) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ คาดการณ์สภาพการขนส่งและจราจรที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายคมนาคม หรือใช้ในการทดสอบมาตรการด้านการจัดการจราจร (Traffic Management Measure) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล


แบบจำลองระดับประเทศ (National Model: NAM) มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์การเดินทางของคนและสินค้าระหว่างจังหวัด วิเคราะห์ปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบ โดยผลที่ได้จากแบบจำลองนั้นหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้วางแผน วิเคราะห์ และประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและขนส่งในระดับประเทศ


องค์ประกอบแบบจำลอง eBUM ใช้ข้อมูลพื้นฐานที่มีความละเอียดแตกต่างจากแบบจำลอง NAM ทั้งในส่วนของข้อมูลโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม และพื้นที่ย่อย โดยแบบจำลอง NAM จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าและการเคลื่อนย้ายของสินค้าเพิ่มเข้ามาเพื่อวิเคราะห์ คาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้า

ebum