งานส่วนที่ 1 : การศึกษา รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 10% ( แผนงาน 10%)
งานส่วนที่ 2: การสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการการเดินทาง และปรับปรุงการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศที่เหมาะสม 19.20% (แผนงาน 55%)
งานส่วนที่ 3: การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร 5.30% (แผนงาน 28%)
งานส่วนที่ 4: การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และการฝึกอบรมทางวิชาการ 1 % (แผนงาน 7%)