ขอบเขตการศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

งานส่วนที่ 1 การศึกษา รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดําเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานส่วนที่ 2 การสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการการเดินทางและปรับปรุงการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศที่เหมาะสม

งานส่วนที่ 3 การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจําลองด้านการขนส่งและจราจร

งานส่วนที่ 4 การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และการฝึกอบรมทางวิชาการ