ประชุมกลุ่มย่อย

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 
ณ ห้อง นพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร